Ekstraordinær Generalforsamling 31.03.11

Frørup andelskasse indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 31.03.11 kl. 14.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 31. marts 2011 kl. 14:00 i Frørup Andelskasses lokaler. 

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen / repræsentantskabet i Frørup Andelskasse - vedtaget på den ordinære generalforsamling 8. marts 2011.

Endelig godkendelse afventer den ekstraordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Ledelsen har gennemgået andelskassens vedtægter og har fundet det påkrævet med en ajourføring som skitseret nedenfor, hvor kun ændringerne er medtaget.

Den fulde ordlyd af vedtægterne kan ses på andelskassens hjemmeside www. froerupandelskasse.dk

Ændringerne indstilles til godkendelse:

 

§ 2 - Andelskapitalen

Stk. 1

Andelskassens andelskapital udgør pr. 1. januar 2002 kr. 726.600,som er fuldt indbetalt. Hver andel udgør kr. 200 eller kr. 1.000. En andelshaver skal eje et andelsbevis på kr. 200 og har herudover ret til at eje et andelsbevis på kr. 1.000.
Udover sine andele, der således maksimalt kan udgøre kr. 1.200, har ingen andelshaver krav på Andelskassens egenkapital.
Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at ændre andelskapitalens størrelse.

Stk. 1
Ny

Andelskassens andelskapital udgør pr. 1. januar 2011 kr.1.003.000, som er fuldt indbetalt. Hver andel udgør kr. 200 eller kr. 1.000. En andelshaver skal eje et andelsbevis på kr. 200 og har herudover ret til at eje et andelsbevis på kr. 1.000.
Udover sine andele, der således maksimalt kan udgøre kr. 1.200, har ingen andelshaver krav på Andelskassens egenkapital.
Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at ændre andelskapitalens størrelse.

Begrundelse: ajourføring af tal

§ 6 - Generalforsamling

Stk. 2

Generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i ét eller flere lokale blade.

Stk. 2
Ny

Generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers  varsel ved bekendtgørelse i ét eller flere lokale blade, samt på andelskassens hjemmeside

Begrundelse: Tilretning til nye Selskabslov samt opdatering med hjemmeside

Stk. 3

Indkaldelse til generalforsamling med opløsning eller sammenslutning på dagsordenen skal tillige ske ved anbefalet brev til hver enkelt andelshaver med samme varsel som nævnt i stk. 2.

Stk. 3
Ny

Indkaldelse til generalforsamling med opløsning eller sammenslutning på dagsordenen skal tillige ske ved brev til hver enkelt andelshaver med samme varsel som nævnt i stk. 2.

Begrundelse: ordet anbefalet slettes, da dette ikke - tiderne taget i betragtning - er relevant

§ 7 - Ordinær generalforsamling

Stk. 2

Forslag til pkt. 4 skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen inden udgangen af januar måned.

Stk. 2
Ny

Forslag til pkt. 4 skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen inden udgangen af januar måned, dog senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Begrundelse: tilretning til den nye Selskabslov

§ 8 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af repræsentantskabet, bestyrelsen, revisorerne eller mindst 10 % af andelshaverne.

Stk. 1
Ny

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af repræsentantskabet, bestyrelsen, revisorerne eller mindst 5 % af andelshaverne.

Begrundelse: tilretning til den nye Selskabslov

§ 13 - Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt et medlem udpeget af økonomiministeren. De fem vælges af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen.

Stk. 1
Ny

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De fem vælges af repræsentantskabet blandt dettes medlem-mer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen.
Såfremt der ikke blandt repræsentantskabets medlemmer findes et uafhængigt og kvalificeret medlem i henhold til bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder, kan repræsentantskabet udpege et 6. medlem af bestyrelsen med de krævede kvalifikationer. Dette uafhængige medlem med særlige kvalifikationer er udpeget for en 3-årig periode og kan ikke genudpeges efter at være fyldt 67 år.
Repræsentantskabets udpegning af dette uafhængige medlem med særlige kvalifikationer skal godkendes af generalforsamlingen på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Begrundelse: sletning af "samt et medlem udpeget af økonomiministeren" ikke aktuelt længere. Derimod er der kommet ny lov om, at der skal være et uafhængigt og kvalificeret medlem i henhold til bekendtgørelse om revisionsudvalg.

§ 15 - Direktionen

Stk. 3

Direktionens medlemmer fratræder ved udgangen af det år, hvor de pågældende er fyldt 62 år

Stk. 3
Ny

Slettes

Begrundelse: Aftales i ansættelseskontrakt.

§ 16 - Revision

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger èn eller flere revisorer. Revisionen vælges for et år ad gangen.
Én revisor skal være statsautoriseret revisor. Antallet af revisorer skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i Bank og Sparekasseloven og loven om Finansiel Virksomhed.

Stk. 1
Ny

Generalforsamlingen vælger èn eller flere revisorer. Revisionen vælges for et år ad gangen.
Én revisor skal være statsautoriseret revisor. Antallet af revisorer skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i loven om Finansiel Virksomhed.

Begrundelse: "Bank og Sparekasseloven" slettes. Hedder nu Lov om Finansiel Virksomhed.

§ 19 - Årsregnskab og anvendelse af overskud

Stk. 2

Efter at mulige underskud fra tidligere år er dækket, fordeles nettooverskuddet på følgende måde:
a) Henlæggelser i overensstemmelse med Bank- og Sparekasseloven § 39 a.
b) Restbeløbet med tillæg af overførsler anvendes efter generalforsamlingens beslutning, dog at generalforsamlingen ikke må beslutte højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen. Generalforsamlingen kan bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.  

Stk. 2
Ny

Efter at mulige underskud fra tidligere år er dækket, fordeles nettooverskuddet på følgende måde:
a) Henlæggelser i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed § 201
b) Restbeløbet med tillæg af overførsler anvendes efter generalforsamlingens beslutning, dog at generalforsamlingen ikke må beslutte højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen. Generalforsamlingen kan bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.  

Begrundelse: Bank- og Sparekasselovens § 39a erstattes af Lov om Finansiel Virksomhed § 201