Som ny investor...

Anbefaler Frørup Andelskasse at du sætte dig ind i de mest almindelige termer der bliver brugt, og vi vil også oplyse om forskellige emner, man som investor bør og skal vide.

Derfor vil du på denne side finde:

  • en kort beskrivelse af værdipapir typer.
  • hvad MIFID Investorbeskyttelse er.
  • hvad er Central Information (investorinformation).
  • hvad en LEI-kode er og hvorfor man som virksomhed skal have sådan en kode.

Når man handler med og opbevarer værdipapirer følger der omkostninger med. Du kan finde Frørup Andelskasses priser i vores Prisbog.

Prisbog

Beskrivelse af værdipapirer

Hvis du er ny investor eller ikke er helt fortrolig med begreberne aktier og obligationer kan du få en kort beskrive af forskellige termer bliver bliver brugt.

Obligationer
En obligation er et gældsbevis, hvor udsteder af obligationen f.eks. et realkreditinstitut eller den danske stat forpligter sig til at betale obligationsgælden tilbage til investor ud fra en aftalt plan. Udover tilbagebetalingen modtager du også en løbende rente og det samlede afkast fra obligationen består af renter og en eventuel kursgevinst. Kreditrisikoen er meget begrænset på realkredit- og statsobligationer men i perioder med f.eks. renteuro kan der opstå kurstab.

Aktier
Investerer du i aktier bliver du medejer af en virksomhed og får andel i virksomhedens fremtidige indtjening. Investorer med høje forventninger til virksomhedens indtjening vil normalt betale en højere pris for aktien end den, der forventer en lavere indtjening. Rigtig mange faktorer påvirker kurserne – både negativ og positivt og investeres der i aktier, skal du kunne tåle større værdiudsving i investeringerne. Går en virksomhed konkurs, vil indskuddet sædvanligvis være tabt.

Investeringsforeningsbeviser
Med et investeringsforeningsbevis får du en ejerandel i en forening, der investerer i værdipapirer efter fastsatte regler, som dels er bestemt af foreningen selv, og dels reguleret af lovgivningen. Investeringsforeninger fungerer sådan, at foreningen modtager penge fra salg af investeringsforeningsbeviser og disse penge bruges til at købe værdipapirer. Det er således et alternativ til selv at investere direkte i obligationer og aktier (se herover). Du får på den måde mulighed for at investere i mange selskaber og obligationer, og får derved en mere stabil investering bl.a. på grund af risikospredningen.

Investering for lånte midler
Der er tale om gearede investeringer, hvor du kan opnå et højere afkast, men samtidig er der også en risiko for at tabe både eget indskud og det lånte beløb. Tilbydes ikke i Frørup Andelskasse.

Skal du bruge mere viden, anbefaler vi at du læser Frørup Andelskasses Betingelser for handel med værdipapirer, hvor der fra punkt 19/side 8 er beskrevet mere dybt hvad de forskellige termer er, og der står også hvordan beskatningen er for de forskellige værdipapirer.

Papirstak

MIFID Investorbeskyttelse

Reglerne omkring investorbeskyttelse (MIFID-I) trådte i kraft i 2007 og blev skærpet i 2018 (MIFID-II).  Reglerne skal sikre dig den bedst mulige beskyttelse som investor. Vi må ikke yde dig investeringsrådgivning, før vi har et indgående kendskab til en række forhold. Det drejer sig om din risikovillighed og tidshorisont, dit kendskab til investeringer, din formue og indtægt m.m. Du vil derfor opleve, at vi stiller en række spørgsmål, før vi rådgiver dig om investering. 

Reglerne bestemmer, at Frørup Andelskasses kunder skal inddeles i forskellige kundekategorier, som har betydning for hvilken beskyttelse andelskassen skal yde dig i form af rådgivning og informationer. Kategorien ”Detailkunder” har det højeste beskyttelsesniveau. Det betyder, at kunder i denne kategori modtager den mest omfattende information i forbindelse rådgivning om værdipapirer. Alle kunder i Frørup Andelskasse er kategoriseret som detailkunder, og har dermed det højeste beskyttelsesniveau.

Clause 63977 1920

Central Information (Investorinformation)

Der er i hele EU indført et fælles informationsmateriale vedrørende investeringsforeninger og det kaldes Central Information (CI). Materialet indeholder gode oplysninger om afkast, risiko, omkostninger og investeringsstrategi.  

Der er også et 7-trins risikobarometer, der gør det nemt at sammenligne risikoen på forskellige investeringsforeninger. Investeringsforeninger med små udsving ligger tæt på 1, mens andre med store udsving ligger tæt på 7. Du kan se mere på Sparinvest.dk.

Boeger

LEI-kode

Når en virksomhed investerer i værdipapirer, indberetter vi en lang række informationer til myndighederne.  Det er et lovkrav, at alle virksomheder, foreninger og fonde, som handler værdipapirer skal have en LEI-kode. Det en kode, som entydigt identificerer en juridisk enhed på næsten samme måde som et CVR-nr. Der kan ikke gennemføres værdipapirhandler uden en LEI-kode. 

Du kan købe LEI-koder hos et stort udvalg af udbydere. Du kan f.eks. anvende:

Tal