Halvårsregnskab 2013

Pressemeddelelse vedrørende Frørup Andelskasses halvårsregnskab 2013

Bundsolidt pengeinstitut med styr på solvens og likviditet

Frørup Andelskasse har

  • en solvensprocent på 30,8 %
  • overdækning i forhold til lovkrav om likviditet på 494,5 % (lovens minimumskrav 10 %)
  • en solvensoverdækning på hele 22,6 procentpoint i forhold til andelskassens solvensbehov, som er beregnet til 8,2.

Disse nøgletal gør andelskassen til et af landets bedst konsoliderede pengeinstitutter, hvilket undersøgelser i landsdækkende aviser ligeledes har bevidnet. 

Dertil kommer, at andelskassen har sorte tal på bundlinjen for årets første 6 måneder. 

Drift

Netto rente- og gebyrindtægter udgør 13,8 mio. kr. mod sidste år 15,0 mio. kr. 

Fondsbeholdningen har givet en samlet kursgevinst på 2,0 mio. kr., fordelt med en gevinst på aktier på 1,4 mio. kr. og en gevinst på obligationer på 0,6 mio. kr. Sidste år var der en kursgevinst på 3,2 mio. kr. 

De samlede udgifter til personale og administration udgør 8,7 mio. kr. mod sidste år 9,2 mio. kr., et fald på 0,5 mio. kr. 

Andre driftsudgifter beløber sig til 0,7 mio. kr., hvilket beløb dækker indbetalinger til Indskydergarantifonden. 

Nedskrivningerne udgør 5,6 mio. kr. pr. 30.6.2013 mod 4,2 mio. kr. året før. 

I 1. halvår 2013 har andelskassen indtægtsført 9,1 mio. kr. i resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. 

Halvårets resultat bliver således et overskud på 9,9 mio. kr. før skat mod 4,3 mio. kr. året før. 

Frørup Andelskasses ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende.

Balance

Balancen udgør pr. 30.6.2013 786,4 mio. kr. 

Udlån er faldet med 22,0 mio. kr. til 274,6 mio. kr., set i forhold til 30.6.2012. Pr. 31.12.2012 var udlånet på 281,0 mio. kr. 

De samlede indlån er steget med 48,8 mio. kr. til 594,3 mio. kr. i forhold til 30.6.2012. 

Andelskassen har ved udgangen af 1. halvår 2013 en egenkapital på 183,2 mio. kr. Af den samlede egenkapital udgør andelskapitalen 1,0 mio. kr. fordelt på 2.867 andelshavere. 

Om halvårets resultat kan følgende oplyses: 

 

2013

30.6

2012

30.6.

2011

30.6.

2010

30.6

Netto rente- og gebyrindtægter

13.842

15.021

13.837

14.929

Kursreguleringer

2.046

3.215

-2.475

6.227

Udgifter personale og administration

-8.723

-9.176

-8.593

-7.795

Afskrivninger

-115

-145

-235

-225

Nedskrivning på udlån m.v.

-5.551

-4.234

402

-1.920

Andre driftsudgifter

-691

-422

-2.091

-896

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

9.098

0

0

0

Resultat før skat

9.906

4.259

845

10.320

Skat

-2.477

-1.065

-211

2.580

Periodens resultat

7.429

3.194

634

7.740

 

Balance pr. 30.6.2013 

 

 

2013        

30.6        

2012        

30.6.        

2011        

30.6.        

2010        

30.6        

Egenkapital

 

183.199

 

168.694

 

167.737

 

164.501

 

Balance

 

786.374

 

729.975

 

725.989

 

687.783

 

Indlån

 

594.254

 

545.493

 

542.051

 

507.556

 

Udlån

 

274.639

 

296.583

 

313.452

 

310.910

 

Garantier

 

64.766

 

59.126

 

48.368

 

107.589

 

Antal ansatte (fuldtids)

 

14,4

 

13,4

 

13,7

 

13,7

 

 

Forventet årsresultat 2013

Andelskassen forventer, at årsresultatet af den primære drift (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til indskydergarantifonden) bliver i størrelsesordenen 8-9 mio. kr., hvilket er lidt lavere end i 2012. 

Dette kan primært forklares med den lave forrentning af andelskassens overskudslikviditet samt en fortsat beskeden efterspørgsel efter lån fra privat- og erhvervskunder. 

Med venlig hilsen 

Frørup Andelskasse 

Jesper Hansen
Direktør